Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
SİYASET (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 01.02.2021 - 18:36, Güncelleme: 01.02.2021 - 18:36

ATAY; CAM GİBİ ŞEFFAFIM, KİMSEDEN KORKMUYORUM!

 

ATAY; CAM GİBİ ŞEFFAFIM, KİMSEDEN KORKMUYORUM!

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY Hakkındaki İddialar İle İlgili Açıklamalarda Bulundu
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY Hakkındaki İddialar İle İlgili Açıklamalarda Bulundu. Meclis Toplantısında Yaptığı Açıklamada; bir yıla yakın bir süreç içe­ri­sin­de ta­ra­fı­ma, oğ­lu­ma, kar­de­şi­me, aile­me karşı or­ga­ni­ze bir şe­kil­de it­ham­lar, if­ti­ra­lar ve yalan ha­ber­ler or­ta­ya kondu.  Oğlum Eymen Atay ile il­gi­li; Eymen Atay An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si’nden me­zun­dur. Avu­kat­lık yap­mak­ta­dır. İngil­te­re’de dil oku­lun­da eği­tim aldı ve döndü. Bunu bil­gi­ni­ze sun­mak is­ti­yo­rum. Oğ­lu­mun Efe­ler Be­le­di­ye­si’nde makam odası ol­du­ğu iddia edil­di. Bu id­di­ada bu­lu­nan kişi, bunu is­pat­la­maz­sa şe­ref­siz­dir. Oğ­lum­la il­gi­li ola­rak Efe­ler Be­le­di­ye­si’nde İmar Mü­dür­lü­ğü ko­ri­dor­la­rın­da do­laş­tı­ğı­na dair yalan ha­ber­de bu­lun­du­lar. İmar Mü­dü­rü’ne so­ru­yo­rum; Benim oğlum, Avu­kat Eymen Atay tek bir kez bile İmar Mü­dü­rü­nün oda­sı­na veya mü­dür­lü­ğü­nün kul­lan­dı­ğı oda­la­ra geldi mi? Bu ha­be­ri yapan da ha­in­dir, al­çak­tır, na­mus­suz­dur. Efe­lers­por’u oğlum için kur­mu­şum. Oğlum Efe­lers­por Ku­lü­bü­nün sek­re­te­riy­miş. Efe­lers­por Ku­lü­bü Der­ne­ği Baş­ka­nı benim. Geçen yıl şam­pi­yon oldu, eğer ama­tör maç­lar oy­na­nır­sa bu sene de şam­pi­yon ola­cak­tır. Efe­lers­por Ku­lü­bü’nü kurma ne­de­nim, Efe­ler Aydın’ın en büyük il­çe­si, bir tane bile pro­fes­yo­nel spor ku­lü­bü yok. Süper Lige kadar he­def­le­ri­miz var fakat bunu dökme su ile ya­pa­maz­sı­nız. Alt­ya­pı­sı­nı ger­çek­leş­tir­me­niz lazım. Alt­ya­pı­sı­nı da ger­çek­leş­tir­dik. Genç­ler­bir­li­ği Alt­ya­pı Ko­or­di­na­tö­rü Seç­kin Bey 10 gün için­de Efe­lers­por’un alt­ya­pı ko­or­di­nas­yo­nu­nu ger­çek­leş­tir­di. Şu anda Efe­lers­por’da 202 çocuk fut­bol oku­lu­na gi­di­yor. 32 ta­ne­si li­sans­lı oyun­cu, diğer 170 ço­cu­ğu­muz Efe­lers­por Ku­lü­bü­nü’nün­Ku­lü­bü’nün alt­ya­pı­sın­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Süper Ama­tör Lig­te­ki Tek­nik Di­rek­tör­le­ri­miz ha­ri­cin­de 4 Ant­re­nö­rü­müz 170 ço­cu­ğu­muz­la il­gi­le­ni­yor ve 170 ço­cu­ğu­muz 14 ü kız ço­cu­ğu­dur. An­ne­le­ri ba­ba­la­rı ço­cuk­la­rı­nı bizim ku­lü­bü­mü­zün ant­ren­man­la­rı­na ge­ti­ri­yor­lar. Yal­nız fut­bol­da da değil, At­le­tizm sat­ranç ve briç­te de spor­cu­la­rı­mız var. 202 ço­cu­ğun fut­bo­la olan is­tek­le­ri­ni kar­şı­la­mak ve ye­te­nek­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­ma ko­nu­sun­da çaba har­ca­dı­ğı için, işin­den zaman ayı­ra­rak bu ko­nu­da büyük ça­ba­lar gös­ter­di­ği için, oğlum Avu­kat Eymen Atay’a te­şek­kür ede­rim.   Kar­de­şim Eralp Atay ile il­gi­li; Kar­de­şim Eralp Atay 30 yıl­lık dok­tor. DSİ’ de kurum he­ki­miy­di. 2 dönem Aydın Tabip Odası Baş­kan­lı­ğı yaptı. 2 yıl da Türk Ta­bip­le­ri Bir­li­ği’nin genel yö­ne­ti­min­de bu­lun­du. Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği’nin Aydın Şube Ku­ru­cu Baş­ka­nı­dır. Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar Der­ne­ği­nin de ku­ru­cu baş­ka­nı­dır. Li­ya­ka­ta uygun de­ğil­se ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğım dedim, li­ya­ka­ta uy­gun­dur de­di­niz. Çok te­şek­kür ede­rim. 3 tane mü­dür­lük ver­mi­şim, doğru. Sanki benim kar­de­şi­min 3 ayrı mü­dür­lük­ten, 3 ayrı maş al­dı­ğı id­di­asın­da­lar. Hal­bu­ki Sağ­lık İşleri Mü­dür­lü­ğü’nden al­dı­ğı ücret var, diğer mü­dür­lük­ler­den ala­maz, yasal değil. Al­dı­ğı id­di­asın­da­lar. İti­bar­sız­laş­tır­mak is­ti­yor­lar, kar­de­şi­mi ve oğ­lu­mu başka bi­ri­le­riy­le kı­yas­la­mak is­ti­yor­lar.   Me­zar­lık­lar Mü­dür­lü­ğü’ne ver­dim kar­de­şi­mi. Yol­suz­luk­lar vardı. Suç du­yu­ru­la­rı elim­de. İnsan­la­rın ifa­de­le­ri bu­ra­da. Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü’nden para aldı de­ni­li­yor. Hukuk İşle­ri­ne ver­dim kar­de­şi­mi. 3 dos­ya­da dava açma sü­re­si geç­miş, 2 dos­ya­da da tem­yiz sü­re­le­ri ge­çi­ril­miş. 3 avu­ka­tın bil­gi­sa­yar­la­rı fark­lı, hep­si­nin teb­li­ga­tı diğer ki­şi­den gelen teb­li­ga­tı gör­mü­yor. 20 gün izin alın­sa, bu 20 gün içe­ri­sin­de, onu diğer ar­ka­daş­la­rı gör­me­di­ği için bir sürü hak dü­şü­rü­cü şey­ler or­ta­ya çı­ka­cak. Bun­la­rı dü­zen­le­dik. Hep­si­ni ger­çek­leş­tir­dik. Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü’nde be­lir­li bir süre görev ya­par­sa, Hukuk İşleri Mü­dü­rü be­lir­li bir ücret alı­yor. Kar­de­şim de Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü yaptı, 1 yıl­lık görev sü­re­sin­de ol­du­ğu için Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü’nden 6 bin 244 lira 25 kuruş aldı. Eralp Atay bu pa­ra­yı elini bile sür­me­den Ara­lık ayın­da Efe­ler Be­le­di­ye­si’ne hibe etti. (Ara­lık ayı­nın mak­bu­zu­nu gös­ter­di.)   Bi­ri­le­rin­den kork­tu­ğu­muz için bunu yap­ma­dık. Aile­den gelen ahlak ve namus ne­de­niy­le yap­tık. Kar­de­şim Eralp Atay’a da çok te­şek­kür ede­rim. Sa­ğol­sun. Na­mu­suy­la ga­ze­te­ci­lik yapan, ka­le­mi­ni sat­ma­yan, if­ti­ra at­ma­yan tüm ga­ze­te­ci ar­ka­daş­la­rı­mı saygı ile anı­yo­rum. Na­mu­sun­dan, şe­re­fin­den, şüp­he­len­di­ğim in­san­lar el­bet­te var.   Mu­har­rem İnce’nin Par­ti­si ile il­gi­li; Mu­har­rem İnce’nin par­ti­si­ne ka­tı­lı­yor ya­zıl­dı. Ne Mu­har­rem İnce ile gö­rüş­tüm, ne o ku­rul­dan bir kişi ile gö­rüş­tüm, kimse ile gö­rüş­me­dim. M harfi bile geç­me­di nasıl böyle bir şey ya­za­bi­lir­sin, bu sah­te­kar­lık, na­mus­suz­luk, şe­ref­siz­lik­tir. Bir yıl­dır su­su­yo­rum. Artık hiç­bir şey es­ki­si gibi ol­ma­ya­cak; kim ne derse 10 katı kar­şı­lı­ğı­nı ala­cak.   Evim­le il­gi­li; Ar­ma­da’da al­dı­ğı eve, ‘Çeşme’deki yaz­lı­ğı­na ge­lecek sıra’ de­ni­li­yor­muş. Çeş­me­de ne benim ne sü­la­le­min bir met­re­ka­re yeri yok­tur. Çeşme’deki evi yaz ay­la­rın­da ki­ra­lı­yo­rum. Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­dik­ten 4 ay sonra, Ar­ma­da’daki evi almak zo­run­da kal­dım. Be­le­di­ye mec­lis üyesi ar­ka­daş­la­rı­ma hangi ban­ka­dan ne kadar kredi kul­la­na­rak al­dı­ğı­mı da açık­la­dım, bana ha­yır­lı olsun di­lek­le­rin­de bu­lun­du­lar. Ben cam gibi şef­fa­fım, kim­se­den kork­mam! iFADELERİNİ KULLANDI
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY Hakkındaki İddialar İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY Hakkındaki İddialar İle İlgili Açıklamalarda Bulundu. Meclis Toplantısında Yaptığı Açıklamada; bir yıla yakın bir süreç içe­ri­sin­de ta­ra­fı­ma, oğ­lu­ma, kar­de­şi­me, aile­me karşı or­ga­ni­ze bir şe­kil­de it­ham­lar, if­ti­ra­lar ve yalan ha­ber­ler or­ta­ya kondu. 


Oğlum Eymen Atay ile il­gi­li;
Eymen Atay An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si’nden me­zun­dur. Avu­kat­lık yap­mak­ta­dır. İngil­te­re’de dil oku­lun­da eği­tim aldı ve döndü. Bunu bil­gi­ni­ze sun­mak is­ti­yo­rum. Oğ­lu­mun Efe­ler Be­le­di­ye­si’nde makam odası ol­du­ğu iddia edil­di. Bu id­di­ada bu­lu­nan kişi, bunu is­pat­la­maz­sa şe­ref­siz­dir. 
Oğ­lum­la il­gi­li ola­rak Efe­ler Be­le­di­ye­si’nde İmar Mü­dür­lü­ğü ko­ri­dor­la­rın­da do­laş­tı­ğı­na dair yalan ha­ber­de bu­lun­du­lar. İmar Mü­dü­rü’ne so­ru­yo­rum; Benim oğlum, Avu­kat Eymen Atay tek bir kez bile İmar Mü­dü­rü­nün oda­sı­na veya mü­dür­lü­ğü­nün kul­lan­dı­ğı oda­la­ra geldi mi? Bu ha­be­ri yapan da ha­in­dir, al­çak­tır, na­mus­suz­dur.

Efe­lers­por’u oğlum için kur­mu­şum. Oğlum Efe­lers­por Ku­lü­bü­nün sek­re­te­riy­miş. Efe­lers­por Ku­lü­bü Der­ne­ği Baş­ka­nı benim. Geçen yıl şam­pi­yon oldu, eğer ama­tör maç­lar oy­na­nır­sa bu sene de şam­pi­yon ola­cak­tır. Efe­lers­por Ku­lü­bü’nü kurma ne­de­nim, Efe­ler Aydın’ın en büyük il­çe­si, bir tane bile pro­fes­yo­nel spor ku­lü­bü yok. Süper Lige kadar he­def­le­ri­miz var fakat bunu dökme su ile ya­pa­maz­sı­nız. Alt­ya­pı­sı­nı ger­çek­leş­tir­me­niz lazım. Alt­ya­pı­sı­nı da ger­çek­leş­tir­dik. Genç­ler­bir­li­ği Alt­ya­pı Ko­or­di­na­tö­rü Seç­kin Bey 10 gün için­de Efe­lers­por’un alt­ya­pı ko­or­di­nas­yo­nu­nu ger­çek­leş­tir­di. Şu anda Efe­lers­por’da 202 çocuk fut­bol oku­lu­na gi­di­yor. 32 ta­ne­si li­sans­lı oyun­cu, diğer 170 ço­cu­ğu­muz Efe­lers­por Ku­lü­bü­nü’nün­Ku­lü­bü’nün alt­ya­pı­sın­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Süper Ama­tör Lig­te­ki Tek­nik Di­rek­tör­le­ri­miz ha­ri­cin­de 4 Ant­re­nö­rü­müz 170 ço­cu­ğu­muz­la il­gi­le­ni­yor ve 170 ço­cu­ğu­muz 14 ü kız ço­cu­ğu­dur. An­ne­le­ri ba­ba­la­rı ço­cuk­la­rı­nı bizim ku­lü­bü­mü­zün ant­ren­man­la­rı­na ge­ti­ri­yor­lar. Yal­nız fut­bol­da da değil, At­le­tizm sat­ranç ve briç­te de spor­cu­la­rı­mız var. 202 ço­cu­ğun fut­bo­la olan is­tek­le­ri­ni kar­şı­la­mak ve ye­te­nek­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­ma ko­nu­sun­da çaba har­ca­dı­ğı için, işin­den zaman ayı­ra­rak bu ko­nu­da büyük ça­ba­lar gös­ter­di­ği için, oğlum Avu­kat Eymen Atay’a te­şek­kür ede­rim.

 

Kar­de­şim Eralp Atay ile il­gi­li;
Kar­de­şim Eralp Atay 30 yıl­lık dok­tor.
DSİ’ de kurum he­ki­miy­di. 2 dönem Aydın Tabip Odası Baş­kan­lı­ğı yaptı. 2 yıl da Türk Ta­bip­le­ri Bir­li­ği’nin genel yö­ne­ti­min­de bu­lun­du. Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği’nin Aydın Şube Ku­ru­cu Baş­ka­nı­dır. Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar Der­ne­ği­nin de ku­ru­cu baş­ka­nı­dır. Li­ya­ka­ta uygun de­ğil­se ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğım dedim, li­ya­ka­ta uy­gun­dur de­di­niz. Çok te­şek­kür ede­rim. 3 tane mü­dür­lük ver­mi­şim, doğru. Sanki benim kar­de­şi­min 3 ayrı mü­dür­lük­ten, 3 ayrı maş al­dı­ğı id­di­asın­da­lar. Hal­bu­ki Sağ­lık İşleri Mü­dür­lü­ğü’nden al­dı­ğı ücret var, diğer mü­dür­lük­ler­den ala­maz, yasal değil. Al­dı­ğı id­di­asın­da­lar. İti­bar­sız­laş­tır­mak is­ti­yor­lar, kar­de­şi­mi ve oğ­lu­mu başka bi­ri­le­riy­le kı­yas­la­mak is­ti­yor­lar.

 

Me­zar­lık­lar Mü­dür­lü­ğü’ne ver­dim kar­de­şi­mi. Yol­suz­luk­lar vardı. Suç du­yu­ru­la­rı elim­de. İnsan­la­rın ifa­de­le­ri bu­ra­da.
Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü’nden para aldı de­ni­li­yor. Hukuk İşle­ri­ne ver­dim kar­de­şi­mi. 3 dos­ya­da dava açma sü­re­si geç­miş, 2 dos­ya­da da tem­yiz sü­re­le­ri ge­çi­ril­miş. 3 avu­ka­tın bil­gi­sa­yar­la­rı fark­lı, hep­si­nin teb­li­ga­tı diğer ki­şi­den gelen teb­li­ga­tı gör­mü­yor. 20 gün izin alın­sa, bu 20 gün içe­ri­sin­de, onu diğer ar­ka­daş­la­rı gör­me­di­ği için bir sürü hak dü­şü­rü­cü şey­ler or­ta­ya çı­ka­cak. Bun­la­rı dü­zen­le­dik. Hep­si­ni ger­çek­leş­tir­dik. Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü’nde be­lir­li bir süre görev ya­par­sa, Hukuk İşleri Mü­dü­rü be­lir­li bir ücret alı­yor. Kar­de­şim de Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü yaptı, 1 yıl­lık görev sü­re­sin­de ol­du­ğu için Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü’nden 6 bin 244 lira 25 kuruş aldı. Eralp Atay bu pa­ra­yı elini bile sür­me­den Ara­lık ayın­da Efe­ler Be­le­di­ye­si’ne hibe etti. (Ara­lık ayı­nın mak­bu­zu­nu gös­ter­di.)

 

Bi­ri­le­rin­den kork­tu­ğu­muz için bunu yap­ma­dık. Aile­den gelen ahlak ve namus ne­de­niy­le yap­tık. Kar­de­şim Eralp Atay’a da çok te­şek­kür ede­rim. Sa­ğol­sun. Na­mu­suy­la ga­ze­te­ci­lik yapan, ka­le­mi­ni sat­ma­yan, if­ti­ra at­ma­yan tüm ga­ze­te­ci ar­ka­daş­la­rı­mı saygı ile anı­yo­rum. Na­mu­sun­dan, şe­re­fin­den, şüp­he­len­di­ğim in­san­lar el­bet­te var.
 

Mu­har­rem İnce’nin Par­ti­si ile il­gi­li;
Mu­har­rem İnce’nin par­ti­si­ne ka­tı­lı­yor ya­zıl­dı. Ne Mu­har­rem İnce ile gö­rüş­tüm, ne o ku­rul­dan bir kişi ile gö­rüş­tüm, kimse ile gö­rüş­me­dim. M harfi bile geç­me­di nasıl böyle bir şey ya­za­bi­lir­sin, bu sah­te­kar­lık, na­mus­suz­luk, şe­ref­siz­lik­tir. Bir yıl­dır su­su­yo­rum. Artık hiç­bir şey es­ki­si gibi ol­ma­ya­cak; kim ne derse 10 katı kar­şı­lı­ğı­nı ala­cak.

 

Evim­le il­gi­li;
Ar­ma­da’da al­dı­ğı eve, ‘Çeşme’deki yaz­lı­ğı­na ge­lecek sıra’ de­ni­li­yor­muş. Çeş­me­de ne benim ne sü­la­le­min bir met­re­ka­re yeri yok­tur. Çeşme’deki evi yaz ay­la­rın­da ki­ra­lı­yo­rum. Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­dik­ten 4 ay sonra, Ar­ma­da’daki evi almak zo­run­da kal­dım. Be­le­di­ye mec­lis üyesi ar­ka­daş­la­rı­ma hangi ban­ka­dan ne kadar kredi kul­la­na­rak al­dı­ğı­mı da açık­la­dım, bana ha­yır­lı olsun di­lek­le­rin­de bu­lun­du­lar. Ben cam gibi şef­fa­fım, kim­se­den kork­mam! iFADELERİNİ KULLANDI

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.